ႏူရ္အစၥလာမ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း

၂၀၀၇ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားဖို႔တ္ဝိန္းျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္လာၾကရာ ယခုအခါ ျမန္မာမြတ္စလင္ဦးေရ စုစုေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဖို႔တ္ဝိန္းျမိဳ႕အတြင္း မြတ္စလင္ဦးေရ တိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမၽွ အစၥလာမ့္သြန္သင္ဆံုးမမႈႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကသည့္ အစၥလာမ့္အသိုင္းအဝန္းတစ္ရပ္ ခိုင္မာစြာတည္ရွိရန္ လိုအပ္လာသည္။တဖန္အစၥလာမ္သာသနာတည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးသည္ အစၥလာမ့္အသုိင္းအဝန္း၏ အေရးၾကီးေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။       

အစၥလာမ့္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေနထိုင္က်င့္ၾကံျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္က်င့္ၾကံၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ သာသနာ့ပညာမ်ားဖလွယ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား သာသနာ့ပညာလက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးျခင္းသည္လည္းေကာင္း အစၥလာမ္သာသနာဝင္တိုင္း၏ ၾကီးျမတ္ေသာ တာဝန္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခံယူၾကသည္။ 

ဤတာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္နုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ေဆာင္တည္ရွိေရးမွာ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖို႔တ္ဝိန္းျမိဳ႕သို႔ အေျခခံခ် ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ျမန္မာမြတ္စလင္တို႔အၾကား အစၥလာမ္သာသနာ တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရးအား ရည္စူး၍ ယင္းလုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္အား ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ဖို႕႔တ္ဝိန္းျမိဳ႕ေတာင္ပိုင္း၊ ဆဲလ္ဒဲလ္မာယာလမ္းရွိ () ဧကနီးပါးက်ယ္သည့္ ေျမကြက္တစ္ကြက္အား ၂၀၁၁ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ ဝယ္ယူ၍ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏူရ္အစၥလာမ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အေဆာင္ () ေဆာင္ပါရွိမည္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁) သိန္းေက်ာ္ကုန္က်မည္ဟုခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအား အဆင့္ () ဆင့္ခြဲ၍အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားျပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အလိုေတာ္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပထမပိုင္းအားလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဒုတိယပိုင္းအားလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။

 

လက္ရွိတည္ေဆာက္ျပီးစီးထားသည့္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္

ထို႔အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အလိုေတာ္ျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္အားလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ အလ်ားအနံ ၆၄x၃၂ ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ၃ သိန္းနီးပါးခန္႔ ကုန္က်ပါသည္။ ဆြလႅာသ္ဝတ္ျပဳသည့္ ေနရာအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ နေဘးအေဆာင္တခု ထပ္မံတိုးရန္ အဆင့္ ႏွစ္ ဆင့္ က်န္ရွိေနျပီး၊ ကားပါကင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိေနေသးေသာ အပိုင္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကေသာ သာသနာ့မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔အေနျဖင့္ ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္စြာ ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကပါရန္ သာသနာ့အက်ိဳးေမၽွာ္ကိုး၍ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။