အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ ဖို႕တ္ဝိန္းျမိဳ႕တြင္ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား ဦးစီးကာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ႏူရ္အစၥလာမ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားမွလည္း အလွဴဒါနျပဳၾကပါရန္ အစၥလာမ့္သာသနာအက်ိဳးေမၽွာ္ကိုး၍ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

အလႅာဟ္အရွႈင္ျမတ္၏ အလိုေတာ္ျဖင့္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ပထမပိုင္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယပိုင္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တည္ေဆာက္ျပီးစီးျဖစ္ေသာ အပိုင္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သာသနာ့မိတ္ေဆြမ်ားမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေပးထားသည္။ ၎တို႔၏ စိုက္ထုတ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အပိုင္းမ်ားအား ဆက္လည္တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ အလႅာဟ္အလိုေတာ္ျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အပိုင္းမ်ားအား မၾကာမီ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

 

ရပ္ေဝးေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ အလွဴေငြမ်ားထည့္ဝင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ အမ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ PayPal ကုမၸဏီမွတဆင့္ အလွဴေငြထည့္ဝင္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုပါက ဤစာမ်က္ႏွာဘယ္ဘက္တြင ္မိမိလွဴဒါန္းလိုသည့္ ေငြေၾကးပမာဏအား ေရးထည့္ျပီး "Donation"ဟ ုအမွတ္အသားျပဳထားသည့္ ခလုပ္ကိုႏွိပ္ကာ PayPal ကုမၸဏီမွတဆင့္ အလြယ္တကူ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

မန္းနီးေအာ္ဒါ (သို႔မဟုတ္) ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေပးပို႕လွဴဒါန္းမည္ဆိုပါက အလွဴေငြႏွင့္အတူ ေအာက္ပါေဖာင္ပံုစံအတြင္း အလွဴရွင္အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား ထည့္သြင္းေရးသားျပီး စာတိုက္မွတဆင့္ေပးပို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ -

 

Burmese Muslim Education and Community Center
PO Box 5665
Fort Wayne, IN - 46895
U.S.A
 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏူရ္အစၥလာမ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈသည္လည္း အေရးၾကီးလွေပသည္။ ေငြေၾကးထည့္ဝင္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေငြေၾကးထည့္ဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္မည့္ အလွဴရွင္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။