အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ ဖို႕ဝိန္းျမိဳ႕တြင္ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား ဦးစီးကာၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏူရ္အစၥလာမ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားမွလည္း အလွဴဒါနျပဳၾကပါရန္ အစၥလာမ့္သာသနာအက်ိဳးေမၽွာ္ကိုး၍ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

အလႅာဟ္အရွႈင္ျမတ္၏ အလိုေတာ္ျဖင့္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ပထမပိုင္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္ ဒုတိယအပိုင္းအား ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယအပိုင္းမွ အလ်ားအနံ ၆၄x၃၂ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ကုန္က်စရိတ္အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္းနီးပါးခန္႔႔ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ၂ သိန္းနီးပါးခန္႔ ရွိႏွင့္ျပီျဖစ္ျပီး လိုေငြအတြက္ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ အလႅာဟ္အလိုေတာ္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မကုန္မွီ တည္ေဆာက္ျပီးစီးရန္အတြက္ ေမ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

 

ရပ္ေဝးေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ အလွဴေငြမ်ားထည့္ဝင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ အမ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ PayPal ကုမၸဏီမွတဆင့္ အလွဴေငြထည့္ဝင္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုပါက ဤစာမ်က္ႏွာဘယ္ဘက္တြင ္မိမိလွဴဒါန္းလိုသည့္ ေငြေၾကးပမာဏအား ေရးထည့္ျပီး "Donation"ဟ ုအမွတ္အသားျပဳထားသည့္ ခလုပ္ကိုႏွိပ္ကာ PayPal ကုမၸဏီမွတဆင့္ အလြယ္တကူ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

မန္းနီးေအာ္ဒါ (သို႔မဟုတ္) ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေပးပို႕လွဴဒါန္းမည္ဆိုပါက အလွဴေငြႏွင့္အတူ ေအာက္ပါေဖာင္ပံုစံအတြင္း အလွဴရွင္အမည္ ၊ေနရပ္လိပ္စာ၊ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား ထည့္သြင္းေရးသားျပီး စာတိုက္မွတဆင့္ေပးပို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

ေပးပို႔ရမည့္ လိပ္စာ -

 

Burmese Muslim Education and Community Center
PO Box 5665
Fort Wayne, IN - 46895
U.S.A

ဘဏ္အေကာင့္အတြင္းသို႔ တိုက္ရိုက္ေငြလြဲေပးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) တဆင့္ခံေငြလြဲေပးလိုပါက ဘ႑ာေရးမွဴး ကိုျမတ္ကို အား ဖံုးနံပါတ္ (၃၁၀) ၅၉၂-၅၇၁၄ မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏူရ္အစၥလာမ္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈသည္လည္း အေရးၾကီးလွေပသည္။ ေငြေၾကးထည့္ဝင္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေငြေၾကးထည့္ဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္မည့္ အလွဴရွင္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။