ဒါရိုက္တာဘုတ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

 

·         ျမတ္ကို                                    (ဥကၠဌ)

·         ေမာ္လဝီ ရဖီး                             (ဒု - ဥကၠဌ)

·         ရဲဝင္းလတ္                                (အတြင္းေရးမွဴး)

·         စိုးမင္းဦး                                   (တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး)

·         တင္ဟိန္းလတ္                           (ဘ႑ာေရးမွဴး)

·         ဇဂဝမ္း                                     (တြဲဖက္ ဘ႑ာေရးမွဴး) 

·         ဟာဂ်ီ ယူႏြတ္                       

·         ဟာဂ်ီ ေဗဒါေမာင္                              

·         ေမာ္လဝီ ဂ်လား

·         ေမာ္လဝီ တြာေဟရ္     

·         ေမာ္လဝီ အဘက္စ္

·        ဟာဂ်ီမေဒၚရဟီမာ

·        ေဒၚခ်ိဳတီ

·         ခ်စ္ပို

·         ဖရီဒါမ                   

 

အဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း (၄) အရ ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္သက္တမ္းကာလ အား (၂) ႏွစ္တာ အျဖစ္သက္မွတ္ထားျပီး (၂) ႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူထုအစည္းအေဝးမွတဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္။

 

 

အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

 • ဟာဂ်ီ ဦးေစာလြင္

 • ဦးျမင့္ေဆြ

 • ဟာဂ်ီဆြာေလ

 • ဦးေမာင္လွ

 • ဟာဂ်ီအဒြတ္မစ္

 • ေမာ္လဝီ ယာကြတ္

 • ဟာဖဇ္ ဂ်လာနီ

 • ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္

 • ဦးအကိုင္း

 • ဦးေနရိုင္း

 • ဦးအယြတ္