ျမန္မာမြတ္စလင္ ပညာေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနတီစင္တာ (ဘီအမ္အီးစီစီ)

ေနာက္ခံအက်ဥ္း

၂၀၀၇ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းကာလအထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဖို႔တ္ဝိန္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္ျမန္မာမြတ္စလင္အိမ္ေျခ (၂၀) ခန္႔သာရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူ ျမန္မာမြတ္လင္လူဦးေရမွာ ဆထက္တပိုး တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။

ေရ႕ေျပာင္းလာသူ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေမြးဖြားၾကီးျပင္းခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မမ်ားေၾကာင့္ မိမိေမြးရပ္ဇာတိေျမကို ခြဲခြာလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မတူညီေသာယဥ္ေက်းမဓေလ့ထုံးစံ၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူေနမပတ္ဝန္းက်င္ဆီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာရသည္ျဖစ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတရွိရွိေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္း လႈပ္ရွားရုန္းကန္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ 

ထုိအခက္အခဲမ်ား၊ လွစ္ဟာမမ်ားကုိေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမေရး၊ သာေရးနာေရးႏွင့္ ဘာသာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ကူညီပ့ံပုိးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း၊ အေတြ႔အႀကဳံဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္အျခာက်သည့္ဘုံေနရာတစ္ရပ္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိဘုံေနရာမွာ မြတ္စလင္ လူမအသုိင္းအဝုိင္းအဖုိ႔ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဗိမၼာန္သည္သာ အေလၽွာ္ကန္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္က်င္းပသည့္ လူထုအစည္းအေဝးတစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ပညာေရးႏွင့္ ကြန္္ျမဴနတီစင္တာ (ဘီအမ္အီးစီစီ) အား ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကျပီး ဗလီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္အား စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘီအမ္အီးစီစီ အဖြဲ႕အစည္းအား ၂၀၁၀ စက္တာဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၏ အတြင္းေရးမွဴးရံုးတြင္ ဘာသာေရးအေျခခံျပဳ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂၀၁၄ တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ထဲေရးအခြန္ဌာနမွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရအဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖစ္ေသာ (501 c 3) ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္ပညာေရးႏွင့္ ကြန္္ျမဴနတီစင္တာသည္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တေဆာင္ ျဖစ္ေျမာက္ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အဓိကထားႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်က္မွတ္ကာ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာမြတ္စလင္ပညာေရးႏွင့္ကြန္ျမဴနတီစင္တာသည္ ယံုၾကည္မႈ၊ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ၊ အသိပညာအတတ္ပညာၾကြယ္ဝမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈဟူေသာ ပင္မမ႑ိဳင္ငါးရပ္အား ျမင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ျမန္မာမြတ္စလင္အသိုင္းအဝန္း၏ အရိွန္္အဝါျမင့္မားလာေရးႏွင့္၊ မိမိတို႕ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူမႈအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ သဟဇာတရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အခ်က္အခ်ာတရပ္ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 ပင္မမ႑ိဳင္တိုင္ငါးရပ္ 

·         ယံုၾကည္မႈ - အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား အခုိင္အမာ သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္း။

 

·         လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ - အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္၊ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ လူမွဳဝတၱရားမ်ားကုိလုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း။ 

 

·         အသိပညာအတတ္ပညာၾကြယ္ဝမႈ - လူထုအားလုံးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အသိပညာ အတတ္ပညာ ဗဟုသုတ တိုးပြားလာေစေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

·         အျပန္အလွန္ေလးစာမႈ - ႀကီးသူကိုရိုေသ၊ ငယ္သူကိုေလးစားဟူသည့္အတိုင္း လူၾကီးလူငယ္က်ားမ မေရြး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း။

 

·         စည္းလံုးညီညြတ္မႈ - အစၥလာမ္အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိေစဘဲ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိရာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း အတူတကြလက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။